Erasmus+ legat

 • +

  hvad er et erasmus+ legat

   

  Erasmus+ er et EU-stipendieprogram for studerende inden for alle fagområder, som ønsker dele af deres studier gennemført ved en højere uddannelsesinstitution eller i et projektorienteret forløb (praktikophold) i ét af de 33 deltagende lande.
   

  Du kan søge om Erasmus+ legat:

  • hvis du skal i studieophold eller på et projektorienteret forløb (praktik) i ét af de lande, som deltager i Erasmus+ programmet (ekskl. Danmark, Grønland eller Færøerne).
  • for studieophold: hvis opholdet finder sted ved ét af Aalborg Universitets Erasmus partneruniversiteter (Aalborg Universitet har ca. 350 Erasmus+ samarbejdsaftaler).

  Du ansøger om Erasmus+ legat som et supplement til dine rejse- og opholdsudgifter under dit ophold i udlandet. 

  Du har mulighed for at rejse ud med Erasmus flere gange og få tildelt legat flere gange. På bachelorniveau kan du ansøge for maximum 12 måneder, og på kandidatniveau kan du ligeledes ansøge for maximum 12 måneder. 

  Legatets størrelse afhænger af det land du rejser til (baseret på leveomkostningerne i det pågældende land) og længden af opholdet.

  NB! Vær opmærksom på, at du ikke kan modtage både Erasmusstipendium og midler fra Internationaliseringspuljen.

  Satserne for et Erasmus+ ophold i udlandet for det akademiske år 2021/2022 er:

  Satser Studieophold Projektorienteret forløb (praktik)
  Høj 470/540 euro pr. måned 670/690 euro pr. måned
  Lav 420/490 euro pr. måned 620/640 euro pr. måned


  Lande hvortil der tildeles den høje sats:

  Irland, Finland, Sverige, Storbritannien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge og Island
   

  Lande hvortil der tildeles den lave sats:

  Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Grækenland, Spanien, Kroatien, Cypern, Frankrig, Østrig, Italien, Holland, Portugal, Slovenien, Tyrkiet, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og Makedonien

 • +

  Alt om ansøgning og frister

   

  HUSK AT SØGE LEGATET INDEN ANSØGNINGSFRISTEN, OGSÅ SELVOM DU IKKE HAR DOKUMENTATIONEN PÅ PLADS. DEN KAN UPLOADES EFTERFØLGENDE.

  Når du søger et Erasmus+ studieophold gennem en af Aalborg Universitets samarbejdsaftaler eller du registrerer dig til et projektorienteret forløb (praktik) indenfor Europa i Internationalt Kontors ansøgningssystem søger du også automatisk et Erasmus+ legat, forudsat at du overholder ansøgningsfristen.

  Ansøgningsfristen er den 1. november for ophold i forårssemesteret og den 1. marts for ophold i efterårssemesteret.

   

  Ansøg om et erasmus+ legat

   

  NB! Det er meget vigtigt, at du ansøger i henhold til ansøgningsfristen, hvis du påtænker at tage på et Erasmus+ ophold. Har du ikke dit ophold helt på plads og mangler du dokumentation, når du ansøger, har du mulighed for efterfølgende at logge ind i Internationalt Kontors system og uploade dokumentation i Internationalt Kontors online system.
   

  For projektorienterede forløb

  Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, kan du selvfølgelig heller ikke vide hvorvidt opholdet bliver i Europa og dermed omfattet af Erasmus+ programmet eller udenfor Europa, men det skal du ikke tænke på. Din legat ansøgning bliver efterfølgende placeret i den korrekte pulje, dvs. enten Erasmus+ (indenfor Europa) eller Internationaliseringspuljen (udenfor Europa)

   

 • +

  Den nødvendige dokumentation

  Din ansøgning om legat bliver først behandlet, når følgende dokumentation er uploaded i Internationalt kontors system:
   

  I forbindelse med studieophold:

  • En officiel bekræftelse på accept af dig fra den udenlandske institution - optagelsesbrev
  • Studienævnets forhåndsgodkendelse af meritoverførsel af de valgte kurser.
  • En underskrevet Erasmus +Learning Agreement for studies.
  • Fristen for at uploade dokumenterne er: så hurtigt som det kan lade sig gøre.
    

  I forbindelse med et projekt orienteret forløb (praktik):

  • Studienævnets forhåndsgodkendelse af meritoverførsel, hvis opholdet ikke er en obligatorisk del af din uddannelse
  • En underskrevet Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (underskrevet af virksomheden/organisationen, dig og din vejleder)
  • Fristen for at uploade kontrakten er: 1 Juni/1.December

  Selv om du ikke kan skaffe denne dokumentation inden d. 1.marts / 1. november, skal du alligevel ansøge online. .

 • +

  betingelserne og reglerne for tildeling

   

  Erasmus+ studieophold:

  • opholdet finder sted hos et universitet som AAU har indgået en Erasmus+ udvekslingsaftale med
  • du ikke er 1. års studerende, når opholdet påbegyndes
  • opholdet skal vare mellem 3 - 12 måneder
  • opholdet er en integreret del af uddannelsen ved Aalborg Universitet
  • der skal være uploadet en en godkendt forhåndsmerit fra dit studienævn i Internationalt Kontors system
  • der ikke betales studieafgift
  • du skal flytte til det land som mobiliteten finder sted i i den pågældende periode
  • der skal være uploadet en underskrevet Erasmus Learning Agreement for Studies i Internationalt Kontors system inden opholdet påbegyndes (stipendiet udbetales først når learning agreement og forhåndsmerit er på plads)

  Erasmus+ projektorieteret forløb:

  • du ikke er 1. års studerende, når opholdet påbegyndes
  • opholdet skal vare mellem 2 - 12 måneder (kontakt dit studie for at høre gældende regler for dig)
  • der skal være uploadet en underskrevet Erasmus Learning Agreement for Traineeship i Internationalt Kontors system inden opholdet påbegyndes (stipendiet udbetales først når learning agreement er på plads)
  • hvis du er nyuddannet når opholdet påbegyndes skal du have dit praktikophold på plads i løbet af dit sidste studieår.

  Bemærk: Internationale studerende, som tager på ophold i deres hjemland, kan søge et legat, men tildeles kun legat såfremt, der er overskydende midler på bevillingen.

   

  udbetaling:

  Legaterne udbetales fra januar måned (studieophold i foråret) og fra september måned (studieophold i efteråret).

  Eramus+ legat til studieophold:

  Legatet udbetales ad to omgange. 1. rate udgør 80% af det samlede beløb som du tildeles på baggrund af den start- og slutdato som er angivet i din Erasmus Learning Agreement. 1. rate udbetales umiddelbart inden eller lige efter afrejse, såfremt den nødvendige dokumentation er uploadet.

  Efter endt ophold udbetales 2. rate, som udgør op til 20% af det samlede beløb. Såfremt der er ændringer i slutdatoen (og ophold er endt tidligere end først angivet) genberegnes 2. rate, således at det udbetalte beløb svarer til det antal dage som opholdet reelt har varet. Den endelige slutdato skal dokumenteres af partneruniversitetet i Transcipt of Records (eksamensbeviset).

  Erasmus+ legat til projekt orienterede forløb:

  Legatet udbetales på én gang umiddelbart inden eller lige efter afrejse såfremt den nødvendige dokumentation er uploadet.

  Du skal ikke betale skat af stipendier, som er givet til studie- eller praktikophold i udlandet i det omfang legatet anvendes hertil, og der foreligger dokumentation herfor.

   

  Sprogtest - ERasmus+ Online linguistic support

  Det er obligatorisk for Erasmus+ studerende at gennemføre en online sprogtest før opholdet. Du får tilsendt et link til testen på din AAU mail. Du har 30 dage til at udføres testen.

  Der kan ikke udbetales legat til Erasmus studerende, der ikke har gennemført testen.

 • +

  Når du er hjemme igen

  Efter hjemkomsten skal følgende dokumentation uploades i Internationalt kontors online system:

  For Erasmus+ studieophold:

  • Kopi af Transcript of Records (karakterblad fra udenlandsk universitet) OG
  • Erasmus+ Learning Agreement - 'After the Mobility' delen skal udfyldes af det udenlandske universitet umiddelbart inden afslutning af opholdet.


  For Erasmus+ projektorienteret forløb:

  • Erasmus+ Learning Agreement - 'After the Mobility' delen skal udfyldes af virksomheden/organisationen umiddelbart inden afslutning af opholdet

  Ovenstående skal uploades senest 1 måned efter din hjemkomst.

  For alle gælder at man skal:

  • besvare Erasmus+ participant report - Som Erasmus+ legatmodtager er du forpligtet til at udfylde en evalueringsskema (Erasmus+ participant report). Dit Erasmusophold registreres i en database udviklet af EU Kommissionen og det er via denne database, at du ca. 14 før dit ophold afsluttes vil modtage en email: 'Erasmus participant report request' indeholdende et link til evalueringsrapporten.

  NB! Såfremt der ikke uploades dokumentation for gennemført ophold kan stipendiet kræves tilbagebetalt, da det må formodes, at den aftalte aktivitet ikke er gennemført.

 • +

  Tilbagebetaling af Erasmus+ legat

  Internationalt Kontor kan kræve en hel eller delvis tilbagebetaling af dit Erasmus+ legat i følgende tilfælde:

  • Hvis du ikke gennemfører dit ophold, og rejser hjem før tid (altså den slutdato der står i din Learning Agreement). Der kan være særlige omstændigheder fx ved sygdom eller lignede - i sådanne tilfælde kontakt da Erasmus+ koordinator Trine Vaagholt
    
  • Hvis du ikke uploader de påkrævede dokumenter efter hjemkomst (After the Mobility delen af din Learning Agreement samt for studieophold et eksamensbevis)
    
  • Hvis du ikke besvarer surveyen 'Erasmus+ Participant Report' til tiden